เว็บหลัก www.iei. or.th
ECO Factory
โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
รายชื่อที่ปรึกษา
รายชื่อผู้ตรวจประเมิน
ข่าวสาร

พิธีมอบโล่โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ปี 2559

1 กรกฎาคม 2561

มีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 31 บริษัท ได้รับการรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และได้รับเกียรติจาก ดร.อรรชกา สีบุญเรือง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้มอบโล่รับรอง ในงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2559 วันที่ 3 ตุลาคม 2559 โดย สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

Scroll to Top