เว็บหลัก www.iei. or.th
ECO Factory
โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
รายชื่อที่ปรึกษา
รายชื่อผู้ตรวจประเมิน
ข่าวสาร

ขั้นตอนและตารางประชุม

  

 

 

 

 


ตารางการประชุมพิจารณาให้การรับรอง

ครั้งที่

วันประชุมรับรองฯ

เวลา

กำหนดส่งใบสมัคร

กำหนดการชำระเงิน

กำหนดส่งเอกสาร

2-1/2561

6 มี.ค. 2561

09:00-12:00 น. 5 ก.พ. 2561 27 ก.พ. 2561 20 ก.พ. 2561

3-2/2561

5 มิ.ย. 2561

09:00-12:00 น. 7 พ.ค. 2561 29 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561

4-3/2561

4 ก.ย. 2561

09:00-12:00 น. 6 ส.ค. 2561 28 ส.ค. 2561 21 ส.ค. 2561

5-4/2561

11 ธ.ค. 2561

09:00-12:00 น. 12 พ.ย. 2561 4 ธ.ค. 2561 27 พ.ย. 2561

10-4 / 2560

1 ธ.ค. 2560

13:30-16:30 น. 1 พ.ย. 2560 24 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2560

Scroll to Top