ใบสมัครขอขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินแบบนิติบุคคล

ไม่มีต้องอัพโหลดเอกสาร สถานะเอกสาร
เอกสารครบถ้วน
% แบบฟอร์ม

การขอขึ้นทะเบียนบุคคลกรและหน่วยตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)

การรับรองมาตรฐานโรงงาน Eco Factory

ไม่มีต้องอัพโหลดเอกสาร สถานะเอกสาร
เอกสารครบถ้วน
% แบบฟอร์ม

1. ต้องดำเนินการตามข้อกำหนด 1-10 ในระดับคะแนนที่ 1 ของมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงเนิเวศ (Eco Factory) เลือก 2 ข้อจากประเด็นด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในข้อ 1-10 และ เลือก 1 ข้อ จากประเด็นเศรษฐกิจและสังคมในข้อ 13-14 เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายขององค์กร เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน และ ดำเนินมาตรการที่กำหนด ทั้งนี้ ข้อ 11-12 เป็นด้านสิ่งแวดล้อมด้านการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและความหลากหลายทางชีวภาพ จึงไม่ได้กำหนดให้ทำ

ใบสมัครขอขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินแบบบุคคล

ไม่มีต้องอัพโหลดเอกสาร สถานะเอกสาร
เอกสารครบถ้วน
% แบบฟอร์ม

ใบสมัครขอขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมิน

ใบสมัครขอขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

ไม่มีต้องอัพโหลดเอกสาร สถานะเอกสาร
เอกสารครบถ้วน
% แบบฟอร์ม

ใบสมัครขอขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมิน