คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายเนื้อหา

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กำหนดมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) เพื่อแสดงว่าโรงงานที่ได้รับการรับรองนั้นประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งส่งเสริมสังคมและเศรษฐกิจให้ดีขึ้น เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์

1. รู้จักโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) คืออะไร ทำไมต้องทำโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

2. รู้จักคุณลักษณะสำคัญของโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)

3. รู้จักหลักเกณฑ์ข้อกำหนดมาตรฐานในการทำโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)

4. รู้จักประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินการตามมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)

เนื้อหาหลักสูตร

ทั้งหมด: 18 บทเรียน เวลาเรียน: 03:12:12 ชม.