ประโยชน์ของ Eco Factory
สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ


หมายเหตุ :
1. โรงงานที่ทำการขอเทียบอุตสาหกรรมสีเขียวจะต้องผ่านตามเงื่อนไขที่กำหนด
2. การเทียบอุตสาหกรรมสีเขียวด้วยการรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป็นหน้าที่ของส.อ.ท. ในการดำเนินการเทียบ

เทียบสิทธิประโยชน์ GI 4 

https://greenindustry.diw.go.th/webgi/integration_benefit/


สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ที่สนับสนุนการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของ กนอ.

ระดับ สิทธิประโยชน์/มาตรการจูงใจ
Silver
(GI3)
ลดหย่อนค่าบริการ
ร้อยละ 20
ของคำขอด้านการใช้ที่ดินและประกอบกิจการและด้านสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษี
Gold
(GI4, GI5 หรือ Eco Factory หรือ ธงขาวดาวทอง)
ลดหย่อนค่าบริการ
ร้อยละ 50
ของคำขอด้านการใช้ที่ดินและประกอบกิจการและด้านสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษี
มาตรการอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการ
+ สนับสนุนข้อมูลในระดับ Eco-Excellence - กนอ. จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ พร้อมประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ
Platinum
(GI3, GI4 และ สนับสนุนข้อมูลในระดับ Eco-World Class)
ยกเว้น
ค่าบริการทุกคำขอด้านการใช้ที่ดินและประกอบกิจการและด้านสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษี
กนอ. จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ พร้อมประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ
มาตรการอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการ
Platinum Plus
(Eco Factory, GI5 และ สนับสนุนข้อมูลในระดับ Eco-World Class)
ยกเว้น
ค่าบริการทุกคำขอด้านการใช้ที่ดินและประกอบกิจการและด้านสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษี
กนอ. จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ พร้อมประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ
มาตรการอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการ
ได้รับการยกเว้นการตรวจโรงงานในชั้นการพิจารณาอนุญาตการต่ออายุหนังสืออนุญาตประกอบกิจการ


หมายเหตุ :
ประกาศ กนอ. ที่ 158/2565 เรื่อง สิทธิประโยชน์/มาตรการจูงใจต่อการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสำหรับผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ลงวันที่ 29 กันยายน 2565 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2567