ประโยชน์ของ Eco Factory
สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ


หมายเหตุ :
1. โรงงานที่ทำการขอเทียบอุตสาหกรรมสีเขียวจะต้องผ่านตามเงื่อนไขที่กำหนด
2. การเทียบอุตสาหกรรมสีเขียวด้วยการรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป็นหน้าที่ของส.อ.ท. ในการดำเนินการเทียบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://greenindustry.diw.go.th/webgi/integration_benefit/


สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ที่สนับสนุนการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของ กนอ.


รายละเอียดเพิ่มเติม https://eco.ieat.go.th/th/privilege-eco