ค้นหาข้อมูลรายชื่อผู้ตรวจประเมิน

# ชื่อ ความเชี่ยวชาญ หน่วยงาน
1
ไพศาล กิตติศุภกร
0922540591
Paisan.K@Chula.ac.th 
- เชี่ยวชาญด้านเศรษฐนิเวศ
- เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
- เชี่ยวชาญด้านสังคม CSR หรือ CSV
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
อาจารีย์ สุวัตถิกุล
0616355978
suwatthikul.a@gmail.com
- เชี่ยวชาญด้านเศรษฐนิเวศ
- เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
- เชี่ยวชาญด้านสังคม CSR หรือ CSV
ที่ปรึกษาอิสระ
3
พงศ์ศักดิ์ โอชารส
025084484,0855553765
pongsako@gmail.com
- เชี่ยวชาญด้านเศรษฐนิเวศ
- เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท พัฒนายั่งยืน จำกัด
4
ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล
0897993999
natworapol@yahoo.com
- เชี่ยวชาญด้านเศรษฐนิเวศ
- เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
- เชี่ยวชาญด้านสังคม CSR หรือ CSV
บริษัท แอ็บโซลูท เอ็น.เอ. จำกัด
5
หาญพล พึ่งรัศมี
025643001,0870503666
pharnpon@engr.tu.ac.th
- เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6
โกวิท สุวรรณหงษ์
0619516639
Kowit.su@buu.ac.th
- เชี่ยวชาญด้านเศรษฐนิเวศ
- เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
- เชี่ยวชาญด้านสังคม CSR หรือ CSV
มหาวิทยาลัยบูรพา
7
ต่อพงศ์ กรีธาชาติ
0829593987
torpong.envi@gmail.com/torpong.kr@up.ac.th
- เชี่ยวชาญด้านเศรษฐนิเวศ
- เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา
8
กิติกร จามรดุสิต
0897729891
kitikorn.cha@mahidol.ac.th
- เชี่ยวชาญด้านเศรษฐนิเวศ
- เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยมหิดล
9
เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
053944146 ต่อ 962, 0899446998
sate@eng.cmu.ac.th
- เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
ณัฐนี วรยศ
053944144 ต่อ 977
natanee@dome.eng.cmu.ac.th
- เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานคุณภาพของเรา