ค้นหาข้อมูลรายชื่อผู้ตรวจประเมิน

# ชื่อ ความเชี่ยวชาญ หน่วยงาน
1
ไพศาล กิตติศุภกร
0922540591
Paisan.K@Chula.ac.th 
- เชี่ยวชาญด้านเศรษฐนิเวศ
- เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
- เชี่ยวชาญด้านสังคม CSR หรือ CSV
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
พงศ์ศักดิ์ โอชารส
025084484,0855553765
pongsako@gmail.com
- เชี่ยวชาญด้านเศรษฐนิเวศ
- เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท พัฒนายั่งยืน จำกัด
3
ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล
0897993999
natworapol@yahoo.com
- เชี่ยวชาญด้านเศรษฐนิเวศ
- เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
- เชี่ยวชาญด้านสังคม CSR หรือ CSV
บริษัท แอ็บโซลูท เอ็น.เอ. จำกัด
4
หาญพล พึ่งรัศมี
025643001,0870503666
pharnpon@engr.tu.ac.th
- เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5
โกวิท สุวรรณหงษ์
0619516639
Kowit.su@buu.ac.th
- เชี่ยวชาญด้านเศรษฐนิเวศ
- เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
- เชี่ยวชาญด้านสังคม CSR หรือ CSV
มหาวิทยาลัยบูรพา
6
ต่อพงศ์ กรีธาชาติ
0829593987
torpong.envi@gmail.com/torpong.kr@up.ac.th
- เชี่ยวชาญด้านเศรษฐนิเวศ
- เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา
7
กิติกร จามรดุสิต
0897729891
kitikorn.cha@mahidol.ac.th
- เชี่ยวชาญด้านเศรษฐนิเวศ
- เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยมหิดล
8
เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
053944146 ต่อ 962, 0899446998
sate@eng.cmu.ac.th
- เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
ณัฐนี วรยศ
053944144 ต่อ 977
natanee@dome.eng.cmu.ac.th
- เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
มนต์ชัย จิตติปัญญากุล
0802867771
boy_monchai@hotmail.com
- เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ECEE)

เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานคุณภาพของเรา