ค้นหาข้อมูลรายชื่อที่ปรึกษา

# ชื่อ ความเชี่ยวชาญ หน่วยงาน
1
ไมตรี สกุลกิตติมศักดิ์
0655092338
maithree.s@irpc.co.th
- เชี่ยวชาญด้านเศรษฐนิเวศ
- เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
- เชี่ยวชาญด้านสังคม CSR หรือ CSV
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
2
วรณัฐ การิกาญจน์​
0959641962
kaworanut@gmail.com
- เชี่ยวชาญด้านเศรษฐนิเวศ
- เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
- เชี่ยวชาญด้านสังคม CSR หรือ CSV
ที่ปรึกษาอิสระ
3
โกวิท สุวรรณหงษ์
0619516639
Kowit.su@buu.ac.th
- เชี่ยวชาญด้านเศรษฐนิเวศ
- เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
- เชี่ยวชาญด้านสังคม CSR หรือ CSV
มหาวิทยาลัยบูรพา
4
ต่อพงศ์ กรีธาชาติ
0829593987
torpong.envi@gmail.com/torpong.kr@up.ac.th
- เชี่ยวชาญด้านเศรษฐนิเวศ
- เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา
5
ยอดยศ ลิ้มรสธรรม
0891112858
yordyod@gmail.com
- เชี่ยวชาญด้านเศรษฐนิเวศ
ที่ปรึกษาอิสระ
6
กมลวรรณ สายแก้ว
0649369525
kamolwan.sai@wacoal.co.th
- เชี่ยวชาญด้านเศรษฐนิเวศ
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
7
ธิดาพร เสนาจันทร์
0858348775
ts.esconsultant@gmail.com
- เชี่ยวชาญด้านเศรษฐนิเวศ
- เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
- เชี่ยวชาญด้านสังคม CSR หรือ CSV
ที่ปรึกษาอิสระ
8
ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล
0897993999
natworapol@yahoo.com
- เชี่ยวชาญด้านเศรษฐนิเวศ
- เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
- เชี่ยวชาญด้านสังคม CSR หรือ CSV
บริษัท แอ็บโซลูท เอ็น.เอ. จำกัด
9
รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
029428844
rattanawan.m@ku.th
- เชี่ยวชาญด้านเศรษฐนิเวศ
- เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
- เชี่ยวชาญด้านสังคม CSR หรือ CSV
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10
พงศ์ศักดิ์ โอชารส
025084484,0855553765
pongsako@gmail.com
- เชี่ยวชาญด้านเศรษฐนิเวศ
- เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท พัฒนายั่งยืน จำกัด

เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานคุณภาพของเรา