24 ก.พ. 2565, 23:23

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการ “โครงการสนับสนุนส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่ยั่งยืน” ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 09.00–16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)