19 ม.ค. 2566, 11:47

ผลการประชุมรับรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ครั้งที่ 22-4/2565 วันที่ 6 ธันวาคม 2565