24 ก.พ. 2565, 23:25

ขอเชิญท่านเข้าร่วมงานอบรมให้ความรู้ (ออนไลน์) ในหัวข้อ “หลักสูตร train the trainer ด้านเทคโนโลยีการจัดการน้ำเสียและการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่สำหรับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1” ในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2564 และ 18 มกราคม 2564 เวลา 08.00 – 16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย