ค้นหาข้อมูลรายชื่อโรงงานที่ได้รับการรับรอง

ลำดับ ชื่อโรงงาน สถานที่ตั้ง ประเภทอุตสาหกรรม ประเภทการรับรอง สถานะการรับรอง
201. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานบำบัดน้ำเสีย รวม 3
ข3-101-2/53รย
238/2563
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
ในเขตประกอบการ ไออาร์พีซี
บำบัดน้ำเสีย Eco Factory ครั้งแรก
202. บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
3-53(4)-8/34สป
239/2563
เลขที่ 323 หมูที่ 2 ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
พื้นที่ทั่วไป ไม่ระบุ
การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก (22220) Eco Factory ครั้งแรก
203. บริษัท โปรเจค เวสท์ เมเน็จเม้นท์ จำกัด
3-106-18/56ปท
240/2563

พื้นที่ทั่วไป ไม่ระบุ
ทำเชื้อเพลิงทดแทน ทำ เชื้อเพลิงผสม ทำวัตถุดิบ ทดแทนในเตาปูนซีเมนต์ Eco Factory ครั้งแรก
204. บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
3-28(1)-84/33, 3-28(1)-21/21, 3-28(1)-37/19
241/2563
เลขที่ 132 ซอยเจริญราษฎร์ 7 ถนนพระราม 3 ตำบลบางโคล่ อำเภอบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
พื้นที่ทั่วไป ไม่ระบุ
ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป Eco Factory ครั้งแรก
205. บริษัท ทั้งฮั่วซิน จำกัด
น.41(1)-1/2555-นวก.
242/2563
เลขที่ 129 หมู่ที่ 9 ถนนบางนา-ตราด (กม.36) นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ตำบลบางวัว อำเภอบองปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
ในนิคม นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ฉลาก จากกระดาษ สติกเกอร์ Eco Factory ครั้งแรก
206. บริษัท ทีพีเอ็น แพคเกจจิ้ง จำกัด
น.41(1)-1/2556-นวก.
243/2563
เลขที่ 129/8 หมู่ที่ 9 ถนนบางนา-ตราด กม.36 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ตำบลบางวัว อำเภอบองปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
ในนิคม นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
สิ่งพิมพ์กระดาษ กล่อง บรรจุภัณฑ์ชนิดพิมพ์ และ ไม่พิมพ์ลวดลาย และ สิ่งพิมพ์อื่นๆ Eco Factory ครั้งแรก
207. บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด
น.59-2/2550-ญหอ.
244/2563
เลขที่ 9/9 ซอย จี-5 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)
ผลิตและจำหน่ายเหล็ก โครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน Eco Factory ครั้งแรก
208. บริษัท ยูเอซีเจ (ประเทศไทย) จำกัด
น.64(12)-1/2555-นอต.
245/2563
เลขที่ 7/352 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
ในนิคม นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
ผลิตอลูมิเนียมแผ่นและ สินค้าที่เกี่ยวข้อง Eco Factory ครั้งแรก
209. บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
น.41(1)-1/2548-นสค.
246/2563
เลขที่ 30/88 หมู่ที่ 1 ถนนเจษฎาวิถี ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 7400
ในนิคม นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร
ผลิตสิ่งพิมพ์ธุรกิจ Eco Factory ครั้งแรก
210. บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
น.41(1)-1/2549-นสค.
247/2563
เลขที่ 30/88 หมู่ที่ 1 ถนนเจษฎาวิถี ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 7400
ในนิคม นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร
ผลิตสิ่งพิมพ์ธุรกิจ Eco Factory ครั้งแรก
211. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงผลิตน้ำประปา (UT-IP)
ข3-90-4/50รย
074/2560
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
ในเขตประกอบการ ไออาร์พีซี
น้ำอุตสาหกรรม Eco Factory ครั้งแรก
212. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานบำบัดน้ำเสียรวม 1 2
ข3-101-1/35รย
075/2560
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
ในเขตประกอบการ ไออาร์พีซี
ปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม Eco Factory ครั้งแรก
213. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานบำบัดน้ำเสียรวม 3
ข3-101-2/53รย
076/2560
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
ในเขตประกอบการ ไออาร์พีซี
ปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม Eco Factory ครั้งแรก
214. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตพีทีเค คะตะลิสต์ PTK Catalyst
ข3-42(1)-1/41รย
077/2560
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
ในเขตประกอบการ ไออาร์พีซี
เคมีภัณฑ์ Eco Factory ครั้งแรก
215. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกอีพีเอส
ข3-44-1/59รย
078/2560
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
ในเขตประกอบการ ไออาร์พีซี
ผลิตภัณฑ์ยางสังเคราะห์ Eco Factory ครั้งแรก
216. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตสารตัวเร่งปฏิกิริยา HA1
ข3-42(1)-11/53รย
079/2560
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
ในเขตประกอบการ ไออาร์พีซี
เคมีภัณฑ์ Eco Factory ครั้งแรก
217. บริษัท โรห์ม แอนด์ ฮาสส์ เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
น.42(1)-1/2539-ญหอ.
080/2560
เลขที่ 17 ซอย จี-14 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม เหมราชตะวันออก
เคมีภัณฑ์ Eco Factory ครั้งแรก
218. บริษัท คาร์ไบด์ เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
น.48(3)-3/2540-ญหอ.
081/2560
เลขที่ 4 ซอยจี 2 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม เหมราชตะวันออก
เคมีภัณฑ์ Eco Factory ครั้งแรก
219. บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
3-38(2)-2/40ปจ
082/2560
เลขที่ 70 หมู่ที่ 4 ถนนหนองสังข์-วังตะเคียน ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
พื้นที่ทั่วไป ไม่ระบุ
ผลิตภัณฑ์กระดาษ Eco Factory ครั้งแรก
220. บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
3-44-1/14สป
083/2560
เลขที่ 19 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
พื้นที่ทั่วไป ไม่ระบุ
ผลิตภัณฑ์ยางสังเคราะห์ Eco Factory ครั้งแรก
221. บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด
น.42(1)-15/2537-ญนพ.
084/2560
เลขที่ 5 ถนนไอ-เจ็ด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
เคมีภัณฑ์ Eco Factory ครั้งแรก
222. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก ABS
ข3-44-2/59รย
085/2560
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
ในเขตประกอบการ ไออาร์พีซี
ผลิตภัณฑ์ยางสังเคราะห์ Eco Factory ครั้งแรก
223. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก Compounding Plastic
ข3-53(5)-58/59รย
086/2560
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
ในเขตประกอบการ ไออาร์พีซี
ผลิตภัณฑ์พลาสติก Eco Factory ครั้งแรก
224. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานเอทิลเบนซีนสไตรีนโมโนเมอร์
ข3-42(1)-2/41รย
087/2560
เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
ในเขตประกอบการ ไออาร์พีซี
เคมีภัณฑ์ Eco Factory ครั้งแรก
225. บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
3-28(1)-1/45ปจ
089/2560
เลขที่ 125 หมู่ที่ 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
พื้นที่ทั่วไป ไม่ระบุ
สิ่งทอ Eco Factory ครั้งแรก
226. บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด โรงงานสมุทรปราการ
น.39-1/2532-ญนป.
090/2560
เลขที่ 620 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 7 เอ ถนนพัฒนา1 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
ในนิคม บางปู
บรรจุภัณฑ์กระดาษ Eco Factory ครั้งแรก
227. บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด
น.42(1)–6/2536–ญนพ.
184/2562
เลขที่ 8 ถนนไอสี่ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
เคมีภัณฑ์ Eco Factory ครั้งแรก
228. บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด
น.42(1)–4/2554–ญอซ.
185/2562
เลขที่ 10/4 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
ในนิคม มาบตาพุด
เคมีภัณฑ์ Eco Factory ครั้งแรก
229. บริษัท สยามโพลิเอททีลีน จำกัด
น.42(1)–11/2541–ญนพ.
186/2562
"เลขที่ 8/1 ถนนไอสี่ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 "
ในนิคม มาบตาพุด
เคมีภัณฑ์ Eco Factory ครั้งแรก
230. บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จำกัด
น.42(1)–6/2551–ญอซ.
187/2562
เลขที่ 10/1 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
ในนิคม เอเซีย
เคมีภัณฑ์ Eco Factory ครั้งแรก
231. บริษัท เอ็มทีพี เอชพีพีโอ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
น.42(1)–9/2549–ญอซ.
188/2562
เลขที่ 10 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
ในนิคม เอเซีย
เคมีภัณฑ์ Eco Factory ครั้งแรก
232. บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
น.42(1)-28/2535-ญนพ.
111/2561
เลขที่ 2 ถนนไอสาม ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
เคมีภัณฑ์ Eco Factory ครั้งแรก
233. บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
น.42(1)-2/2553-ญนพ.
112/2561
เลขที่ 2/1 ถนนไอสาม ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
เคมีภัณฑ์ Eco Factory ครั้งแรก
234. บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สงขลา) จำกัด
น.58(1)-2/2540-ญนต.
113/2561
เลขที่ 9/7 ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
ในนิคม ภาคใต้
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม Eco Factory ครั้งแรก
235. บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)
น.101-1/2544-นนป.
114/2561
เลขที่ 792 หมู่ที่ 2 ซอย 1 ซี/1 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
ในนิคม บางปู
ปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม Eco Factory ครั้งแรก
236. บริษัท แอลอีดี ไล้ท์ติ้ง จำกัด
น.74(1)-1/2556-นนล.
115/2561
เลขที่ 155 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตตลาดลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
ในนิคม ลาดกระบัง
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Eco Factory ครั้งแรก
237. บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) โครงการสารธารณูปการกลาง แห่งที่ 1
72140000125481
381/2566
เลขที่ 24 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ (ตะวันออก) มาบตาพุด
ไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่ออุตสาหกรรม Eco Factory
238. บริษัท คาร์ไบด์ เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
น.48(3)-3/2540-ญหอ.
248/2563
เลขที่ 4 ซอย จี-2 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง 21150
ในนิคม นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)
ผลิต Synthetic Latex Emulsions and Glutaraldehyde Eco Factory ครั้งแรก
239. บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
น.58(1)-1/2539-ญบอ.
249/2563
เลขที่ 144 หมู่ 16 ถนนอุดมสรยุทธ์ ตำบล บางกระสั้น อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13160
ในนิคม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
ผลิตคอนกรีตมวลเบาเสริมเหล็กและไม่เสริมเหล็ก Eco Factory ครั้งแรก
240. บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด
น.42(1)-7/2541-ญนพ
250/2563
ระยอง
ในนิคม นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ปิโตรเคมี/ ผลิต Ethylene Propylene Benzene Toluene Eco Factory ครั้งแรก
241. บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด
น.42(1)-1/2536-ญนพ.
251/2563
เลขที่ 10 ถนน ไอ-หนึ่ง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ปิโตรเคมี Eco Factory ครั้งแรก
242. บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด
น.42(1)-11/2540-ญนพ.
252/2563
เลขที่ 271 ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ปิโตรเคมี Eco Factory ครั้งแรก
243. บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด
น.42(1)-4/2550-นอล.
253/2563
เลขที่ 88/4-5 ถนนทางหลวงระยอง-สาย 3191 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ปิโตรเคมี Eco Factory ครั้งแรก
244. บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (โครงการสาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1)
น.88-1/2548-ญหอ.
226/2563
เลขที่ 24 นิคมดับบลิวเอชเอตะวันออก(มาบตาพุด) ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม ดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)
ไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่ออุตสาหกรรม Eco Factory ครั้งแรก
245. บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (โครงการสาธารณูปการกลาง แห่งที่ 2)
3-88-66/53รย
227/2563
เลขที่ 92/9 ถนนทางหลวงระยอง-สาย 3191 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
พื้นที่ทั่วไป ไม่ระบุ
ไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่ออุตสาหกรรม Eco Factory ครั้งแรก
246. บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (โครงการสาธารณูปการกลาง แห่งที่ 3)
น.90-1/2554-ญหอ.
228/2563
เลขที่ 5/11 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม ดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)
ไอน้ำ และน้ำเพื่ออุตสาหกรรม Eco Factory ครั้งแรก
247. บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (โครงการโรงไฟฟ้าเอกชนศรีราชา)
3-88-3/40ชบ
229/2563
เลขที่ 42/3 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท กม.124 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
พื้นที่ทั่วไป ไม่ระบุ
ไฟฟ้า Eco Factory ครั้งแรก
248. บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
ข3-44-1/39รย
230/2563
เลขที่ 140/6 หมู่ที่ 4 ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
พื้นที่ทั่วไป ไม่ระบุ
ปิโตรเคมี/ผลิตคาโปแลคตัมและปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต Eco Factory ครั้งแรก

เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานคุณภาพของเรา